Inne działy

 

 

HTML znacznik input

 

Tag <input> jest obsługiwany przez wszystkie główne przeglądarki.

Definicja i Wykorzystanie

Tag <input> określa pole wejściowe, gdzie użytkownik może wprowadzić dane.

Elementy <input> są używane w elemencie <form> deklarują formanty wejściowe, które pozwalają użytkownikom na wprowadzanie danych wejściowych.

Pole wejściowe może zmieniać się w różny sposób, w zależności od typu atrybutu.

Porady i Wskazówki

Uwaga: Element <input> jest pusty, zawiera tylko atrybuty.

Wskazówka: Użyj elementu <label> aby określić etykiety elementów <input>.

Różnice między HTML 4.01 i HTML5

W HTML 4.01, atrybut "align"  jest przestarzały i nie jest obsługiwany w HTML5. Używaj stylów CSS do wyrównywania elementów <input>.

W HTML5, tag <input> ma kilka nowych atrybutów i atrybut type ma także kilka nowych wartości.

Różnice między HTML i XHTML

W HTML, tag <input> nie ma znacznika końcowego.

W XHTML, tag <input> musi być prawidłowo zamknięty, podobnie jak <input />.

 

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="formularz.php">
First name: <input type="text" name="Imie" value="Jan"><br>
Last name: <input type="text" name="Nazwisko" value="Kowalski"><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>

<p>Kliknij na przycisk "Submit" aby przesłać dane do pliku formularz.php</p>

</body>
</html>

 

Atrybuty

 

AtrybutWartośćOpis
accept audio/*
video/*
image/*
MIME_type
Określa typy plików, które serwer akceptuje (tylko dla type="file")
align left
right
top
middle
bottom
Nie obsługiwane w HTML5. Przestarzałe w HTML 4.01. Określa wyrównanie położenia obrazu (tylko dla type="image")
alt text Określa alternatywny tekst dla obrazów (tylko dla type="image")

autocomplete

Nowy w HTML5

on
off
Określa, czy element <input> powinien mieć  włączone autouzupełnianie

autofocus

Nowy w HTML5

autofocus Określa, czy element <input> powinien uzyskać  automatycznie  fokus, gdy strona się ładuje
checked checked Określa, czy element <input> powinien być wybrany, gdy strona się ładuje (dla type="checkbox" lub type="radio")
disabled disabled Określa, czy element <input> powinien być wyłączony

form

Nowy w HTML5

form_id Określa jeden lub więcej formularzy, do których element <input> należy

formaction

Nowy w HTML5

URL Określa adres URL pliku, który będzie przetwarzać dane wejściowej, gdy formularz jest wysyłany (dla type="submit" i type="image")

formenctype

Nowy w HTML5

application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Określa, jak dane formularza powinny być zakodowane przy przesyłaniu go do serwera (dla type="submit" i type="image")

formmethod

Nowy w HTML5

get
post
Określa metodę HTTP przesyłania danych do adresu URL (dla type="submit" i type="image")

formnovalidate

Nowy w HTML5

formnovalidate Określa, czy elementy formularza nie powinny zostać zatwierdzone, kiedy są wysyłane

formtarget

Nowy w HTML5

_blank
_self
_parent
_top
framename
Określa miejsce, gdzie wyświetlić odpowiedź, która jest odbierana po przesłaniu formularza (dla type="submit" i type="image")

height

Nowy w HTML5

pixels Określa wysokość elementu <input> (tylko dla  type="image")

list

Nowy w HTML5

datalist_id Odnosi się do elementu <datalist> zawierającej predefiniowane opcje elementu <input>

max

Nowy w HTML5

number
date
Określa maksymalną wartość dla elementu <input>
maxlength number Określa maksymalną liczbę znaków w elemencie <input>

min

Nowy w HTML5

number
date
Określa minimalną wartość dla elementu <input>

multiple

Nowy w HTML5

multiple Określa, czy użytkownik może wprowadzić więcej niż jedną wartość w elemencie <input>
name text Określa nazwę elementu <input>

pattern

Nowy w HTML5

regexp Określa wyrażenie regularne dla elementu <input> z którym wartość jest porównywana

placeholder

Nowy w HTML5

text Określa krótką podpowiedź opisującą oczekiwaną wartość elementu <input>
readonly readonly Określa, czy pole wprowadzania jest tylko do odczytu

required

Nowy w HTML5

required Określa, czy pola wejściowe muszą być wypełnione przed wysłaniem formularza
size number Określa szerokość, w postaci ilości znaków, dla elementu <input>
src URL Określa adres URL obrazu, który będzie używany jako przycisk przesyłania (tylko dla  type="image")

step

Nowy w HTML5

number Określa odstępy dla pola wprowadzania
type button
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Określa jaki ma być wyświetlony typ dla tagu <input>
value text Określa wartość elementu <input>
 

width

Nowy w HTML5

pixels Określa szerokość elementu <input> (tylko dla type="image")

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.