Inne działy

Java przykładowe programy

 

 

Java pętle

 Jak wspomniano wcześniej teraz programujemy w stylu sekwencyjnym. Oznacza to wykonywanie kodu z góry do dołu każdej linii kodu, chyba że powiesz Javie aby postąpiła inaczej.

Widzieliśmy w poprzednik artykule, że jest sposób aby "poinformować" Jave aby nie wykonywała każdej linii kodu za pomocą instrukcji if.

Innym sposobem na przerwanie przepływu od góry do dołu są pętle. Pętla w programowaniu jest instrukcją, która zmusza program aby dany kod wykonywał określoną ilość razy.

Jako przykład, załóżmy, że chcesz dodać liczby od 1 do 10. Można to zrobić bardzo łatwo w Javie:

int dodaj = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10;

Ale trudno byłoby stosować tę metodę, aby dodać liczby od 1 do 1000. Zamiast tego, możesz użyć pętli aby przejść wielokrotnie przez linię kodu, dopóki nie osiągnie 1000. Wtedy można wyjść z pętli i kontynuować wykonywanie programu.

 

Java pętla for

Zaczniemy od pętli for, jednego z najbardziej popularnego typu pętli. O pętli for możemy powiedzieć "wykonuj określona ilość razy". Składnia pętli for jest przedstawiona poniżej:

for (wartość_początkowa; wartość_końcowa; wartość_przyrostu) {

     // kod do wykonania

}

Więc po słowie for (pisanym małymi literami) masz parę okrągłych nawiasów. Wewnątrz nawiasów są trzy warunki: wartość początkowa dla pętli, wartość końcowa przy której pętli kończy swoje działanie, i warunek zwiększający lub zmniejszający licznik pętli.  Wartość przyrostu lub zmniejszenia zazwyczaj wynosi 1 ale również możne to być dowolna wartość na przykład 5 jeśli chcesz.

Po nawiasach okrągłych musimy zastosować nawiasy klamrowe, w których umieszczamy kod do wykonania. Przykład wszystko nam wyjaśni:

 

package javapetle;


public class PetlaFor {


public static void main(String[] args) {

int wart_pocz;
int wart_kon = 11;

for (wart_pocz = 0; wart_pocz < wart_kon; wart_pocz++ ) {
System.out.println("Wartość pętli = " + wart_pocz);
}
}
}

 Zaczynamy od utworzenia zmiennej typu int, którą nazwalismy wart_pocz. W następnej linii zadeklarowaliśmy koleją zmienną typu liczba całkowita. Zmienna ta będzie przechowywać wartość, przy której pętla ma zakończyć swoje działanie i jest ustawiona na 11. Zamierzamy wyświetlić za pomocą pętli liczby od 0 do 10.

Wewnątrz nawiasów okrągłych pętli for mamy:

wart_pocz=0;wart_pocz < wart_kon;wart_pocz++

Pierwsza część mówi Javie od jakiej liczby chcesz uruchomić pętle. Tutaj mamy wartość 0. Będzie to pierwsza liczba w pętli. Druga część wykorzystuje warunek logiczny:

wart_pocz < wart_kon

To wyrażenie informuje Javę, "wart_pocz jest mniejsza niż wart_kon". Pętla będzie wykonywana w kółko dopóki wart_pocz będzie mniejsza od wart_kon.

Jako ostatnia instrukcja w nawiasach okrągłych jest wyrażenie:

wart_pocz++

Co to oznacza, wyrażenie to informuje Javę aby za każdym obiegiem pętli zwiększyła wartość zmiennej wart_pocz o jeden. Wyrażenie wart_pocz++ jest skrótem powiedzenia " dodaj 1 do wartości zmiennej".

W wersji pełnej powyższe wyrażenie zapisujemy w następujący sposób:

wart_pocz = wart_pocz + 1;

 Po prawej stronie znaku równości mamy wart_pocz + 1. Java będzie następnie dodawać 1 do tego, co obecnie jest przechowywane w zmiennej wart_pocz. Po dodaniu 1 do zmiennej jej wartość ulega zwiększeniu i wynik jest zapisywany do zmiennej po lewej stronie znaku równości. Takie działanie nazywa się inkrementacją zmiennej.  Jest to tak powszechne działanie, że powstała skrócona notacja wart_pocz++:

int liczba = 0;

liczba++;

Wartość zmiennej liczba wynosi 1 gdy powyższy kod zostanie wykonany. Jest to krótki sposób poniższego zapisu:

int liczba = 0;

liczba = liczba +1;

Podsumowując nasza pętla wygląda tak:

Wartość początkowa pętli: 0

Wykonywanie pętli: kiedy wartość początkowa jest mniejsza od 11

Jak przejść do wartości końcowej: dodając 1 do wartości początkowej

Wewnątrz nawiasów klamrowych pętli for mamy:

System.out.println("Wartość pętli = " + wart_pocz);

Cokolwiek jest obecne wewnątrz wart_pocz zostanie wyświetlone rzem z tekstem na ekranie.

Uruchom program i zobacz co powinno się wyświetlić w oknie output:

run:
Wartość pętli = 0
Wartość pętli = 1
Wartość pętli = 2
Wartość pętli = 3
Wartość pętli = 4
Wartość pętli = 5
Wartość pętli = 6
Wartość pętli = 7
Wartość pętli = 8
Wartość pętli = 9
Wartość pętli = 10
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)

 

Poniżej przykładowy kod, który dodaje liczby od 1 do 10. Wypróbuj:

 

package javapetle;


public class PetlaFor {


public static void main(String[] args) {

int wart_pocz;
int wart_kon = 11;
int dodaj = 0;

for (wart_pocz = 1; wart_pocz < wart_kon; wart_pocz++ ) {
dodaj = dodaj + wart_pocz;
}

System.out.println("Wynik dodawania = " + dodaj);
}
}

 

 Wynik jaki powinien być wyświetlony w oknie Output to 55.

 W następnej części poznamy pętle while.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.