Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java formatowanie tekstu

 

Wyjście zmiennych tekstowych można formatować za pomocą polecenia printf. Polecenie printf rozumie serię znaków znanych jako specyfikacji formatu. Następnie pobiera ciąg tekstu i formatuje go, w oparciu o specyfikację format. As an example, supposed we wanted the Output window to display text in neat columns, like this: Jako przykład zobaczmy w oknie wynikowym wyświetlony tekst w kolumnach, jak poniżej:

Nazwa_egzamniu   Klasa_egzaminu

-----------------------------------

VB Net                   A

Java                     B

PHP                      C

-----------------------------------

Pierwsza kolumna jest wyrównana do lewej, a druga kolumna jest wyrównana do prawej. Kod dla zmiennych Nazwa_egzaminu i Klasa_egzaminu przedstawia się następująco:

String naglowek1 = "Nazwa_egzaminu";
String naglowek2 = "Klasa_egzaminu";

System.out.printf( "%-15s %15s %n", naglowek1, naglowek2);

Aby uzyskać kolumnę wyrównaną do lewej, trzeba użyć symbol procentu, znak minus , liczbę znaków, a następnie literę "s" (mała litera). Tak więc „%-15s”' oznacza piętnaście znaków wyrównanych do lewej.

Aby uzyskać wyrównanie do prawej należy uzyć takiej samej sekwencji znaków jak wyżej tylko bez znaku minus.

Aby uzyskać nową linią należy użyć znaków %n. Należy pamiętać, że znaki są otoczone cudzysłówiem.

Po przecinku wpisz tekst, który chcesz, formatować.Pierwszy przecinek w powyższym kodzie oddziela specyfikację formatowania od tekstu formatowanego.

Oto kilka tabel z różnymi opcjami.

Formatowanie zmiennych typu String 

 

„%s” Formatowanie ciągu składającego się z dowolnej ilości znaków
"%15s" Formatowanie ciągu składającego się z określonej liczby znaków z wyrównaniem do prawej.
"%-15s" Formatowanie ciągu składającego się z określonej liczby znaków z wyrównaniem do lewej.

 

Jeśli chcesz sformatować liczby, można użyć znaku "d" lub, w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych, znaku "f"

Formatowanie zmiennych typu Integer 

 

"%d" Formatowanie ciągu składającego się z dowolnej ilość cyfr 
"%4d" Formatowanie ciągu składającego się z określonej ilość cyfr z wyrównaniem do lewej.
"%04d" Formatowanie ciągu składającego się z określonej ilość cyfr z wypełniem zerami do lewej jeśli liczba jest krótsza niż określona ilość cyfr.

 

Formatowanie zmiennej typu Floating 

 

"%f" Formatowanie ciągu składającego się z dowolnej ilości cyfr. Zawsze daje sześciu miejsc po przecinku. 
"%.2f" Formatowanie ciągu składającego się z dowolnej ilości cyfr. Ustawia dwa miejsca po przecinku.
"%10.2f" Formatuje do 2 miejsc po przecinku, ale cały ciąg zajmuje 10 znaków. Jeśli nie wystarczającej liczby cyfr puste miejsca są wypełnieniami spacjami.

 

Oto kilka przykładów kodu dla zmiennych typu: string, integer i floating. Wypróbuj kod:

 

Tekst "Wynik:" zostanie sformatowany jako ciąg znaków (% s), a liczba12345 będzie sformatowana jako liczba (% d).

 

public class Formatowanie {

	
	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.printf("%s %d %n", "Wynik: ", 12345);

	}

}
Wynik:
-----------------------------------------

Wynik: 12345
public class Formatowanie {

	
	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.printf("%s %10d %n", "Wynik: ", 12345);

	}

}
Wynik:
-----------------------------------------

Wynik:    12345

Tak samo jak wyżej, ale liczba zajmuje 10 miejsc, ze spacjami po lewej stronie, jako wypełnianie.

 

Dwa zestawy liczb. Pierwszy z nich jest wyrównany do lewej, a drugi do prawej strony.

 

public class Formatowanie {

	
	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.printf("%-10d %10d %n", 54321, 12345);

	}
}
Wynik:
-----------------------------------------
54321      12345

 

Mamy dwa zestawy liczb.Pierwszy z nich jest poprzedzony wiodącymi zerami. Drugi jest wyrównany do prawej, ale spacje są wykorzystywane jako dopełnienie do lewej zamiast zer.

 

public class Formatowanie {

	
	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.printf("%010d %10d %n", 54321, 12345);

	}
}

Wynik:
-----------------------------------------
0000054321   12345

Sformatowanie liczby zmiennoprzecinkowej i dodanie znaku nowej linii. Liczba zmiennoprzecinkowa będzie miała sześciu miejsc po przecinku.

 

public class Formatowanie {

	
	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.printf("%f %n", 123.45);

	}

}
Wynik:
-----------------------------------------
123,450000

Tak samo jak wyżej, ale będzie formatować do dwóch miejsc po przecinku

 

public class Formatowanie {

	
	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.printf("%.2f %n", 123.45);

	}
}
Wynik:
-----------------------------------------
123,45

A oto kod na wyżej sformatowane wyjścia:

 

public class FormatowanieTekstu {

	
	public static void main(String[] args) {
		
		String naglowek1 = "Nazwa_egzamniu";
		String naglowek2 = "Klasa_egzaminu";
		String linia = "-----------------------------------";
		
		String kurs1 = "VB Net"; String klasa1 = "A";
		String kurs2 = "Java"; String klasa2 = "B";
		String kurs3 = "PHP"; String klasa3 = "C";
		
		System.out.println("");
		System.out.printf("%-15s %15s %n", naglowek1, naglowek2);
		System.out.println(linia);
		
		System.out.printf("%-15s %10s %n", kurs1, klasa1);
		System.out.printf("%-15s %10s %n", kurs2, klasa2);
		System.out.printf("%-15s %10s %n", kurs3, klasa3);
		
		System.out.println(linia);
		System.out.println("");
		

	}

}

Powyższe przykłady mają pokazać sposoby formatowania. Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie może formatowanie „s” zostało pomylone z formatowaniem "d"!

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.