Inne działy

Java przykładowe programy

 

Bazy danych i formularze Java

 

W tej sekcji, należy utworzyć formularz z przyciskami i polami tekstowymi. Przyciski będą używane do przewijania w przód i w tył rekordów w tabeli bazy danych. Będziemy również dodawać przyciski do wykonywania innych zadań bazy danych. Projekt formularza będzie wyglądać mniej więcej tak:

 

 

Rozpocznij nowy projekt, klikając na File > New Projectz menu NetBeans. Gdy pojawi się okno dialogowe, wybierz Java> Java Application. W pierwszym kroku w oknie dialogowym, wpisz baza_formularz jak nazwa projektu. Odznacz pole na dole przy opcji Create Main Class. Kliknij przycisk Finish, aby utworzyć pusty projekt.

W obszarze projektu, po lewej stronie zlokalizuj projekt baza_formularz i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy. Z menu, które się pojawi wybierz New > JFrame Form.

Gdy pojawi się okno dialogowe, wpisz nazwę klasy jako Pracownicy, a nazwę pracownicy jak nazwę pakietu.Po kliknięciu przycisku Finish, powinieneś zobaczyć pusty formularz w głównym oknie NetBeans.

Dodaj panel do formularza. Następnie umieść cztery pola tekstowe na panelu. Usuń domyślny tekst w polach tekstowych, pozostawiając je wszystkie puste. Zmień domyślne nazwy pól tekstowych na następujące:

textID
textImie
textNazwisko
textStanowisko

Dodaj etykietę (label) do panelu. Umieść ją z lewej strony pola tekstowego textStanowisko. Wpisz "Stanowisko" jako tekst na etykiecie. Rozmieścić pola tekstowe i etykiety, tak aby formularz wygląda jak poniżej:

 

 

Teraz spójrz na obszar Navigatora po lewej stronie NetBeans. (Jeśli nie można go zobaczyć, kliknij polecenie Window > Navigator zmenu NetBeans) Powinno wyglądać jak poniżej:

 

 

Co należy zrobić, aby wyświetlić pierwszy rekord z tabeli bazy danych w polach tekstowych, gdy formularz zostaje pierwszy raz wyświetlony. Aby to zrobić, możemy wywołać metodę konstruktora formularza.

Najpierw jednak należy dodać sterownik klienta plik JAR do projektu, tak jak to robiliśmy poprzednim razem.Pozwoli to uniknąć komunikatu błędu "Driver Not Found". Tak więc, w zakresie projektów, kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Libraries dla swojego projektu. Z menu, które się pojawi, wybierz opcję Add JAR/Folder. Gdy pojawi się okno dialogowe, zlokalizuj plik derbyclient.jar. Następnie kliknij przycisk Open, aby dodać go do projektu.

W oknie głównym programu NetBeans, kliknij przycisk Source na górze, aby dostać się do kodu. Teraz dodaj następujące instrukcje importu w górnej części kodu:

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.sql.ResultSet;
import javax.swing.JOptionPane;

Poznałeś wszystkie instrukcje wcześniej, w poprzedniej części. Ostatnia, instrukcja JOptionPane, jest aby, można było wyświetlać komunikaty o błędach.

Wewnątrz klasy, należy dodać następujące deklaracje zmiennych:

Connection con;
Statement stmt;
ResultSet rs;

Tuż poniżej konstruktora Pracownicy dodaj następującą metodę:

public void Polaczenie() {       

}

Teraz dodaj wywołanie tej metody z konstruktora:

public Pracownicy() {
initComponents();
Polaczenie();
}

Okno kod będzie wyglądać tak: (Nie martw się, jeśli masz podkreślenia w instrukcjach importu, chyba że są one koloru czerwonego w tym przypadku, może to oznaczać błąd literowy...)

 

package pracownicy;

  import java.sql.Connection;
  import java.sql.DriverManager;
  import java.sql.SQLException;
  import java.sql.Statement;
  import java.sql.ResultSet;
  import javax.swing.JOptionPane;

  public class Pracownicy extends javax.swing.JFrame {
    
    Connection con;
    Statement stmt;
    ResultSet rs;
    

    /**
     * Creates new form Pracownicy
     */
    public Pracownicy() {
      initComponents();
      Poloczenie();
    }
    
    public void Poloczenie() {
      
    }

Co zrobiliśmy w kodzie powyżej utworzyliśmy obiekt Connection o nazwie con , obiekt Statement o nazwie stmt i obiekt ResultSet o nazwie RS . Musimy zadeklarować je na początku kodu klasy, ponieważ nasze przyciski będą mieć dostęp do tych obiektów.

Po załadowaniu formularza, nasza metoda Polonczenie zostanie wywołana. Możemy dodać kod, żeby połączyć się z bazą danych i wyświetlić pierwszy rekord w polach tekstowych.

Kod, który dodamy do metody Polonczenie jest niemal identyczny z kodem, który napisałeś w poprzednim rozdziale. Kod: 

 

public void Poloczenie() {
    
	try {
		//Połączenie z bazą danych
		String host = "jdbc:derby://localhost:1527/Pracownicy";
		String uzytkownik = "admin";
		String haslo = "admin";
		con = DriverManager.getConnection(host, uzytkownik, haslo);
		
		//Wykonanie wyrażenia SQL i załadowanie rekordów
		stmt = con.createStatement();
		String sql = "SELECT * FROM Pracownik";
		rs = stmt.executeQuery(sql);
		
		//Umieść kurs na pierwszym rekordzie
		rs.next();
		int id_kol = rs.getInt("ID");
		String id = Integer.toString(id_kol);
		String imie = rs.getString("Imie");
		String nazwisko = rs.getString("Nazwisko");
		String stanowisko = rs.getString("Stanowisko");
		
		//Wyświetl pierwszy rekord w polu tekstowym
		textID.setText(id);
		textImie.setText(imie);
		textNazwisko.setText(nazwisko);
		textStanowisko.setText(stanowisko);
		
	} catch (SQLException err) {
		JOptionPane.showMessageDialog(Pracownicy.this, err.getMessage());
	}    
}

Jedna linia, która nie może być spełnion to:

String id = Integer.toString( id_kol );

Ponieważ kolumna ID jest typu Integer, musimy przekształcić ją na typ String dla metodysetText  pola tekstowego. Musimy to zrobić, ponieważ pole tekstowe nie przyjmują wartości całkowitych bezpośrednio - trzeba przekonwertować je na tekst.

Wszystkie pozostałe linie w kodzie powinny być znane ci. Trzeba poznać kod aby wiedzieć, co wykonuje. Następnie należy dodać własną metodę Polonczenie.

Możesz teraz uruchomić program. Najpierw jednak upewnij się, że serwer Java DB w oknie Services został uruchomiony.

Po uruchomieniu programu, powinien pojawić się pierwszy rekord wyświetlany w polach tekstowych:

 

 

Teraz, gdy mamy wyświetlany pierwszy rekord, możemy dodać kilka przycisków do przewijania pozostałych danych tabeli. Zrobimy to w następnej lekcji. 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.