Inne działy

 

Jak zainstalować MySQL w systemie Linux

 

Większość dystrybucji Linuksa posiada MySQL.  Jeśli chcesz korzystać z MySQL, moja rada jest taka, aby pobrać najnowszą wersję MySQL i zainstalować go samodzielnie. Później można uaktualnić go do najnowszej wersji, gdy staje się dostępna. In this article, W tym artykule opiszę jak zainstalować najnowsze wydanie MySQL na platformie Linux.

 

Pobierz najnowsze stabilne wydanie MySQL

Pobierz MySQL z mysql.com. Proszę pobrać wersję MySQL dla odpowiedniej platformy Linux. W moim przypadku wybrałem wersję “Red Hat Enterprise Linux 5 / Oracle Linux 5 (x86, 32-bit), RPM Bundle.

 

Usuń istniejącą domyślną instalację MySQL

 

Nie wykonuj tego w systemie gdzie baza danych MySQL jest używana przez niektóre aplikacje.

 

[localhost]# rpm -qa | grep -i mysql
mysql-5.0.22-2.1.0.1
mysqlclient10-3.23.58-4.RHEL4.1

[localhost]# rpm -e mysql --nodeps
warning: /etc/my.cnf saved as /etc/my.cnf.rpmsave
[local-host]# rpm -e mysqlclient10

 

Zainstaluj pobrany pakiet MySQL

 

Zainstaluj pakiety MySQL serwera i klienta, jak pokazano poniżej. Pobrany pakiet MySQL MySQL-community-5.1.73-1.rhel5.i386.rpm-bundle.tar został zapisany w katalogu tmp i należy go najpierw rozpakować.

 

[localhost tmp]$ tar -xf MySQL-community-5.1.73-1.rhel5.i386.rpm-bundle.tar
[localhost tmp]# rpm -ivh MySQL-server-community-5.1.73-1.rhel5.i386.rpm MySQL-client-community-5.1.73-1.rhel5.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
1:MySQL-client-community ########################################### [ 50%]
2:MySQL-server-community ########################################### [100%]

Będą  również wyświetlone następujące dane wyjściowe i automatycznie będzie uruchomiony demon MySQL..

 

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h localhost.localdomain password 'new-password'

Alternatively you can run:
/usr/bin/mysql_secure_installation

which will also give you the option of removing the test
databases and anonymous user created by default. This is
strongly recommended for production servers.

See the manual for more instructions.

Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!

Starting MySQL..[ OK ]
Giving mysqld 2 seconds to start

Zainstaluj "Nagłówek i biblioteki", które są częścią pakietu MySQL-devel.

 

[localhost tmp]# rpm -ivh MySQL-devel-community-5.1.73-1.rhel5.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
1:MySQL-devel-community ########################################### [100%]

Uwaga: Kiedy kompilujemy PHP z opcją MySQL ze źródeł w systemie Linux, i wystąpi niepowodzenie z powodu następującego błędu. Instalacja pakietu MySQL-devel-community rozwiązuje ten problem w instalacji PHP ze źródła.

 

configure: error: Cannot find MySQL header files under yes.
Note that the MySQL client library is not bundled anymore!

 

Czynności po instalacji MySQL.

 

Minimum to należy ustawić hasło dla użytkownika root jak pokazano poniżej:

 

[localhost tmp]# /usr/bin/mysqladmin -u root password 'Moje2BezpieczneHasło'

Najlepszym rozwiązaniem jest, aby uruchomić skrypt mysql_secure_installation, który będzie dbać o wszystko co jest związane z bezpieczeństwem typowych elementów MySQL jak pokazano poniżej. Zaczynając od najwyższego poziomu:

 

 • Zmienić hasło roota
 • Usuń anonimowego użytkownika
 • Nie zezwalaj na logowanie roota z komputerów zdalnych
 • Usunąć domyślną testową bazę danych

 

[localhost tmp]# /usr/bin/mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MySQL, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.
You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.
Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] Y
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
... Success!
By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.
Thanks for using MySQL!

Weryfikacja instalacji MySQL

 

Można sprawdzić zainstalowaną wersję MySQL wykonując mysql-V, jak pokazano poniżej:

 

[root@localhost bin]# mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.73, for pc-linux-gnu (i686) using readline 5.1

Połącz się z bazą danych MySQL za pomocą użytkownika root i upewnij się, że połączenie jest nawiązane.

 

[root@localhost]# mysql -u root –p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.1.73-community MySQL Community Server (GPL)

Reading history-file /root/.mysql_history
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

Należy wykonać następujące kroki, aby zatrzymać i uruchomić MySQL

 

[localhost]# service mysql status
MySQL running (12588)                   [ OK ]
[localhost]# service mysql stop
Shutting down MySQL.                    [ OK ]

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.