Inne działy

 

 

MySQL tworzenie tabel

 Podsumowanie : W tym poradniku dowiesz się , jak tworzyć, pokazywać i opisywać tabele w MySQL.

Tabela bazy danych lub tabele w skrócie to jeden z najważniejszych obiektów relacyjnej bazy danych. Jak tworzyć poprawnie tabele bazy danych ma kluczowe znaczenie podczas pracy z każdym systemie baz danych, szczególnie MySQL. W tym poradniku dowiesz się, jak utworzyć prostą tabelę bazy danych. Dowiesz się również, w jaki sposób wyświetlić wszystkie tabele bazy danych z określonej bazy danych.

 

Tworzenie tabel

Aby utworzyć tabelę używamy wyrażenia CREATE TABLE. Typowa składnia dla CREATE TABLE przedstawia się następująco:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nazwa_tabeli (

      lista_kolumn

) type=table_type

  • MySQL obsługuje IF NOT EXISTS po wyrażeniu CREATE TABLE aby uniemożliwić powstanie błędu podczas tworzenia tabeli , która już istnieje na serwerze bazy danych.
  • nazwa_tabeli jest nazwą tabeli, którą chcesz utworzyć. Po tym można zdefiniować zestaw kolumn, który jest zwykle w tej formie: typ_danych nazwa_kolumny (rozmiar) [NOT] NULL.
  • Można określić typ silnika jaki wolisz używać w tabeli . MySQL obsługuje różne  silniki takie jak InnoDB, MyISAM ... Jeśli nie wyraźne stwierdzony jaki typ silnika ma być użyty, MySQL użyje MyISAM domyślnie do wersji 5.5.4 w wyższych wersjach będzie to InnoDB

W naszej przykładowej bazie samochodyklasyczne, aby stworzyć tabelę pracownicy, możemy użyć CREATE TABLE w następujący sposób:

mysql> create table pracownicy(
-> NumerPracownika int(ll) not null,
-> Nazwisko varchar(50) not null,
-> Imie varchar(50) not null,
-> rozszerzenie varchar(lO) not null,
-> email varchar(lOO) not null,
-> Stanowisko varchar(30) not null,
-> PRIMARY KEY (NumerPracownika)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
mysql>

 Po pierwsze, należy określić nazwę tabeli pracownicy po wyrażeniu CREATE TABLE. Potem wpisujemy nazwy kolumn z ich atrybutami, takimi jak typ danych, wielkość, NOT NULL.

I wreszcie można określić klucz podstawowy tabeli, w tym przypadku kluczem podstawowym jest NumerPracownika .

Jeśli tabela ma więcej niż jeden klucz podstawowy, można oddzielić ich od siebie przecinkami. Na przykład tabela płatności posiada dwa klucze podstawowe NumerKlienta i Numer. Możesz utworzyć tabelę platnosci, wykonując następujące zapytanie:

mysql> CREATE TABLE platnosci(
-> NumerKlienta int(ll) not null,
-> Numer varchar(50) not null,
-> DataPlatnosci datetime not null,
-> kwota double not null,
-> PRIMARY KEY (NumerKlienta, Numer)
-> );
query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql>

 

 Wyświetlanie opisu tabeli bazy danych

Aby wyświetlić wszystkie tabele w bazie danych, należy użyć wyrażenia SHOW TABLES. Wykonując polecenie SHOW TABLES, MySQL zwraca nazwę wszystkich tabel bieżącej bazy danych.

SHOW TABLES;

Oto wynik działania polecenia na bazie samochodyklasyczne:

 

mysql> SHOW TABLES;
+---------------------------------------
| Tables_i n_samochodyk1asyczne |
+ --------------------------------------|
| platnosci |
| pracownicy |
+--------------------------------------+
2 rows in set (0.04 sec)

 Aby upewnić się, że MySQL utworzył tabelę zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w programie mysql należy wydać następujące polecenie:

DESCRIBE pracownicy;

Poniżej wynik działania tego polecenia:

 

 

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.