Inne działy

 

 

Klauzula WHERE

 W klauzuli  WHERE formułuje się  warunek, który odpowiada warunkowi wyboru (selekcji) w algebrze relacyjnej i który określa ograniczenia, jakie mają  spełniać  rekordy, aby zostać wybrane w danym zapytaniu.

Jeżeli rekord spełnia te ograniczenia to zostaje dołączony do tabeli wynikowej.

Postać  zapytania:


SELECT  *
FROM nazwa-tabeli
WHERE warunek;

Klauzula WHERE pozwala na wybranie z tabeli tych wierszy, które spełniają  określone warunki:


SELECT  *
FROM NAZWISKA
WHERE STANOWISKO = ‘ASYSTENTKA’;

Dla podanego przykładu z tabeli zostaną  wybrane tylko te rekordy, w których w polu  STANOWISKO  jest wpisane ‘ASYSTENTKA’

Formułowanie warunku

 Po słowie kluczowym WHERE występuje wyrażenie warunkowe.

Do zapisu porównywania wartości w języku SQL służy sześć operatorów:

  • równy  =
  • nierówny  <>
  • mniejszy  <
  • większy  >
  • mniejszy lub równy  <=
  • większy lub równy  >=

W wyrażeniu mogą  występować  stałe oraz nazwy kolumn tabel wymienionych w klauzuli FROM

Dla wartości numerycznych można budować  wyrażenia arytmetyczne korzystając z operatorów + - * / i nawiasów ()

Stałe tekstowe w  SQL są  ujmowane w pojedyncze cudzysłowy
‘Przykładowe stałe’

W wyniku porównania powstaje wartość  logiczna  TRUE  (prawda) lub  FALSE (fałsz)

Wartości logiczne można łączyć  w wyrażenia logiczne za pomocą operatorów logicznych AND, OR i NOT

Priorytet operatorów wykorzystywanych w budowie wyrażeń : operatory porównania, NOT, AND, OR

Porównywanie tekstów - dwa teksty są równe, jeśli występują  w nich kolejno te same znaki.

Przy teście „nierównościowym” tekstów, tzn. przy wykonywaniu porównań takich jak < lub  >=, o wartości porównania decyduje, czy kolejne znaki z tekstu z lewej strony są  alfabetycznie wcześniejsze, czy dalsze w stosunku do znaków z tekstu umieszczonego po prawej stronie wyrażenia.

Wartości NULL nie podlegają  żadnym operacjom porównania, gdyż jest ona traktowana jako wartość nieznana.

SQL umożliwia testowanie pól w poszukiwaniu wartości NULL.

Użycie w klauzuli WHERE zwrotu IS NULL jest wykorzystywane do sprawdzania czy pole zawiera tę wartość.

Zamiast standardowego operatora porównania pojawia się słowo IS. Słowo NULL nie jest zawarte w cudzysłowie
Można dokonać przeszukania danych w celu wybrania obiektów posiadających wartości. W tym celu używa się  wyrażenia  IS NOT NULL.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.